Seminarium MODAK – Komunikacja w afazji

MODAK – KOMUNIKACJA W AFAZJI

PROWADZĄCY: Luise Lutz lub pani Karina  Loenborg

TERMIN: 2019r.

GODZINY: pt: 10.00 – 17.00; sob: 9.00-16.00 (16 h)

CENA:

MIEJSCE: Warszawa

Seminarium MODAK – Komunikacja w afazji

Luise Lutz: lingwista kliniczny, pedagog specjalny, psycholog; od roku 1979

specjalizuje się w afazji, ma 13 lat klinicznego doświadczenia zawodowego w pracy z

osobami starszymi, od 1996 prowadzi własny gabinet w Hamburgu.

Publikacje:

– Zrozumieć milczenie (2010 4 ), Springer Verlag, Heidelberg

– MODAK – Kommunikacja w afazji (2016 3), Springer Verlag

– Grammatyka w dialogu. Przykłady działań terapeutycznych  (2010), Loguan, Köln

– Rozmaite artykuły o afazji i terapii afazji

Treści szkolenia:

Uczestnik zapozna się z koncepcją MODAK i w oparciu o zasady terapii nabędzie umiejętność samodzielnej pracy z pacjentami dotkniętymi różnymi objawami afazji. Celem zastosowania koncepcji MODAK jest jak najszybsze działanie w dotarciu do najlepszych możliwych umiejętności komunikacyjnych przy jednoczesnym jak najmniejszym obciążeniu pacjenta.

Części szkolenia:

  •  Neurofizjologiczne, neurolingwistyczne und naukowe tło konceptu MODAK
  •  MODAK- program podstawowy

Omówienie i praktyczne ćwiczenia kursu podstawowego:

  • Uzupełnienie programu podstawowego

– Radzenie sobie z czasopismami i innymi tekstami

– Praca z historyjkami obrazkowymi

Metody:

Przedstawienie: prezentacja multimedialna, video, ćwiczenia praktyczne w parach (dwuosobowych)

Uczestnicy: Doświadczenie i wykształcenie związane z terapią mowy oraz kontakt z pacjentami z afazją.

 

Informacje i refleksje dotyczące oryginalnej metody rehabilitacji afazji MODAK autorstwa Luise Lutz.

Wprowadzenie

Nazwa MODAKAKtywizowanie MODułów językowych odnosi się do sposobu podejścia terapeutycznego w afazji.

Podczas każdego kroku terapeutycznego łączymy cztery podstawowe aktywności mowy- moduły: mówienie,rozumienie,czytanie i pisanie-, ażeby je poprzez to połączenie odblokować.

Konsekwentnie powtarzające się łączenie tychże modułów ma aktywizować procesy neurofizjologiczne leżące u podłoża zaburzeń afatycznych.

L.Lutz uważa, że to systematyczne aktywizowanie powinno doprowadzić do zautomatyzowania procesów bo tylko wtedy funkcjonują one poza sesją terapeutyczną.

Nazwa MODAK wyraża pewien koncept terapeutyczny:przedmiotem oddziaływań nie są widoczne na powierzchni zaburzeń słowa i zdania lecz

mniej lub więcej zepsuta maszyneria wytwarzających i przetwarzjących mowę sieci operacyjnych,które się za pojęciami-mówienie,rozumienie, czytanie, pisanie kryją.

Istotą oddziaływań jest nieustające pobudzanie do kommunikowania się w bardzo ścisłym związku z wszystkim co się w świecie otaczającym dzieje.

Postępowanie terapeutyczne jest ukierunkowane na istotne indywidualne problemy pacjenta wynikające z jego sytuacji życiowej oraz zainteresowań.

Składowe metody MODAK

1.)Program podstawowy (PP)

Program ten składa się z systematycznie narastających ćwiczeń ,które powinny umożliwić pacjentom z głęboką afazją,odblokowanie minimalnych reakcji językowych w oparciu o podstawową strukturę zdania P-O-O (podmiot,orzeczenie,określenia)

PP buduje fazę początkową całego konceptu MODAK .W oparciu o sytuacje uwidocznione na obrazkach powstają dialogi,które w zmieniających sie kombinacjach powinny poprzez mówienie,czytanie ,rozumienie i pisanie zostać aktywizowane,trenowane i zautomatyzowane.

2.)Rozwój zdania: żonglowanie słowami.

3.)Gramatyka w dialogu.

4.)Teksty-żonglowanie słowami,strukturami i objętością tekstu.

5.)Wstęp do żonglowania liczbami.

Pacjenci:

MODAK nadaje się dla wszystkich pacjentów cierpiących na zaburzenia w stopniu ciężkim , średnim oraz lekkim niezależnie od syndromu afazji.

Pacjent powinien być zdolny do minimum 30 minutowej współpracy w oparciu o obrazki i teksty.

Cele terapii:

W przypadku ciężkich i średnich zaburzeń afatycznych nie możemy stawiać sobie za cel osiągnięcia normalnej zdolności mowy . Ona jest, jeżeli w ogóle możliwa,osiągalna w późniejszych stadiach terapii.

Najbardziej realnym celem w tych przypadkach wydaje się być osiągnięcie zdolności do interakcji-do komunikowania się.

Ażeby cel ten mógł zostać zrealizowany powinno się w terapii:

1.) dążyć do zmniejszenia zaburzeń procesów neurofizjologicznych odpowiadających za tworzenie i opracowanie mowy, a mianowicie procesów :

Hamowania

Aktywizowania

Paralelności

2.) odtworzenie tak dalece jak to możliwe podstawowych struktur semantycznych/syntaktycznych/fonologicznych

3.)odbudowanie zdolności komunikacyjnych tak dalece jak to jest możliwe

Cel trzeci ma naturalnie znaczenie najwyższej rangi. U afatyków dotkniętych ciężkim stopniem zaburzenia chodzi w pierwszym rzędzie o umożliwienie im kontaktu z najbliższymi oraz dalszym otoczeniem. Dlatego powinny zostać mobilizowane wszystkie możliwości komunikacji:rysowanie, gesty, mimika, pisane lub mówione wyrażenia słowne.

W przypadku tego typu interakcji poprawność ortograficzna czy artykulacyjna lub precyzyzjny dobór słowa są absolutnie drugorzędne.

Dla afatyków o lżejszych zaburzeniach ambitnym celem jest osiągnięcie dawnego ,swobodnego obchodzenia się z mową. Cel ten może zostać osiągnięty w procesie stopniowego rozwiązywania niezliczonych problemów leksykalnych, gramatycznych, artykulacyjnych i komunikacyjnych.

Za pomocą metody MODAK podejmujemy nieustające próby stworzenia dla pacjentów momentów, w których za złożonymi problemami mowy odnajdują

Świat na nowo.

Płatność: Całość 30 dni przed kursem.

Nr rachunku bankowego: Mbank 54 1140 2004 0000 3402 7573 7603

Prosimy o zapoznanie się z zakładką REGULAMIN SZKOLEŃ.

Zgłoszenia kierujemy na adres: kjarzebska@gmail.com w temacie nazwa szkolenia,

a w treści imię nazwisko uczestnika, nr kontaktowy oraz dane do ewentualnej faktury.

Prowadząca zastrzega sobie prawo do zmiany ram programu. Program autorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.